Latest Winners List:- || Dasthagiri    8317****382    25,00,000 || Mr.Hanuman    9502****462    25,00,000 || Mr.Biplab Chakraborty    8116****187    25,00,000 || Mr.Dipak Suthar    9106****971    25,00,000 || Mr.Tuasr Diyashi    6297****165    25,00,000 || Mr.Tapach karmkar    8453****150    25,00,000 || Mr.Sayru patel    9316****182    25,00,000 || Mr.Subhash kumar    8521****862    25,00,000 || Mr.Sudip Budha    9809****549    25,00,000 || Priya kumari    9934****494    25,00,000 || Mr.Bikash    7029****995    25,00,000 || Mr.Rajesh    7042****858    25,00,000 || Mr.Vikram    9321****031    25,00,000 || Madam Sulata Mondal    8348****041    25,00,000 || Mr.Sanjay    9485****582    25,00,000 || Sharmila Mam    7426****856    25,00,000 || Venkata Ravana    6302****852    25,00,000 || Jani Begum    9494****715    25,00,000 || Mr.Bikas Biswas    8731****332    25,00,000 || Mr.Suren borah    7086****561    25,00,000 || Mr.Ashwant Jangde    8815****439    25,00,000 || Mr.Shaadi Ali    8171****698    25,00,000 || Mr.Vijay kumar    9553****667    25,00,000 || Lekshmi Chandran Mam    8848****172    25,00,000 || Mr. Abder Mallick    8101****771    25,00,000 || Shital Amol Dhawale    9518****439    25,00,000 || Mr.Ranjeet bhai    7600****631    25,00,000 || Ranjita Samal    8249****657    25,00,000 || Mr.Manmohan Singh    8196****979    25,00,000 || Mr.Girija Shankar    7978****284    25,00,000 || Aniket Gulab Balkote    9545****266    ₹25,00,000/- || AADIREDDY SATYANARAYANA    9381****252    ₹25,00,000/- || Amol pandit    9821****068    25,00,000 || Mr.Souvik    9093****491    25,00,000 || Mr.Wasim Raja    9804****926    25,00,000 || Anil Kumar Sharma    9560****395    ₹25,00,000/- || Mr.Madanlal    9813****366    25,00,000 || Mr.Pintu    7695****476    25,00,000 || Mr. Leiphong    6009****404    25,00,000 || Mr.Abdul bani    6360****104    25,00,000 || Mr.Krishna borah    9957****216    25,00,000 || Kolluru Ganesh Kumar    8977****521    ₹25,00,000/- || Enamul Haque    9365****780    ₹25,00,000/- || Pawan Kumar    7007****653    ₹25,00,000/- || Mr.Nitish kumar    8579****603    25,00,000 || Sukhman Singh    8198****327    25,00,000 || Mr.Subhajit Roy    7384****785    25,00,000 || Harpreet Singh    9915****811    ₹25,00,000/- || Manash Kumar Singh    9955****825    ₹25,00,000/- || Meraj alam    8487****807    ₹25,00,000/-